Řečtina ONLINE s Kristýnou Spáčilovou

Obchodní podmínky

Jestliže Vás moje nabídka zaujala, přečtěte si prosím mé obchodní podmínky

Podmínky kurzů přes platformu meets

* Za přihlášení do kurzu / balíčku lekcí / videokurzu / konverzačního klubu atd. (viz dále jen kurz) je považován okamžik, kdy zašlete kurzovné na účet číslo 2315517193/0800

*Vzhledem k tomu, že mám kurzy naplánované dopředu, nemohu Vám vrátit kurzovné v případě neúčasti na kurzech. Toto samozřejmě neplatí, pokud bych výjimečně zrušila kurs já

* Pokud se nepřihlásí do kurzu označeného jako "skupinový" alespoň 2 zájemci, tak se kurz změní na individuální. S touto změnou je samozřejmě spojena daleko větší efektivita kurzu, ale také o něco vyšší cena, viz ceník

Ačkoliv bych Vás každého chtěla vyučovat osobně, někdy to nemusí vyjít, takže si vyhrazuji právo na změnu lektora v příslušném kurzu.

* Účastník, který výrazně narušuje výuku, může být vyloučen z kurzu, a to bez náhrady.

* Osobní údaje uchazeče použiji pouze pro účely pořádání kurzu a informování ohledně řečtiny.

Vyhrazuji si právo na změnu podmínek.

*Baliček individuálních lekcí je potřeba čerpat v jednom kalendářním roce. Samozřejmě pokud si zakoupíte balíčekprosinci nebo v listopadu, tak je jasné, že máte čas dochodit lekce do února.

 

Dodací podmínky

 • e-mailem zaslání linku elektronicky na online výuku či k videokurzu)

 

 

Organizační pokyny

 

Přijetí do kurzu

* Kurz lze zakoupit přímo v e-shopu

* pokud se hlásíte do vyššího kurzu, je třeba ověřit jeho znalosti písemnou prací či zkouškou, aby bylo možné přiřazení do vhodného kurzu

 • Balíček indiviuálních je třeba čerpat skrze pravidelnou a předem dohodnutou výuku. Student mě před zakoupením kontaktuje ve věci časové kapacity.

* Výuku lze objednat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Řečtina s Kristýnou

* Jste povinen zaplatit kurz do 14 dnů od obdržení pokynů k platbě; v případě, že kurz začíná dříve než za 14 dnů, jste jako uchazeč povinen uhradit kurz nejpozději v den zahájení kurzu

* počet lekcí, za který se platí najdete v popisu 

* po připsání platby na účet poskytovatele kurzu obdržíte potvrzení o platbě

* Cena za kurz obsahuje: výuku v daném časovém rozsahu, vstupní test (je-li potřeba)

 

Výuka

* minimální počet studentů pro otevření skupinového kurzu je 2 (max. 4)

* v případě mé absence bude zajištěno suplování nebo náhradní lekce v jiný den, neprodleně vás informuji

* připomínky k výuce mi může student sdělit 

* Výuka probíhá prostřednictvím programu Meets (případně Skype).

* Čas lekce začíná běžet v domluvenou hodinu. Když přijdete pozdě, zmeškaný čas se započítává do doby lekce. Čekám na vás maximálně 15 minut. Přijdu-li pozdě já, zmeškaný čas vám nahradím.

 • Individuální lekce jsou vhodné pro klasické pravidelné lekce nebo pro podpůrný jazykový coaching. 

 

 

Stornovací podmínky kurzů

* při zrušení kurzu před zahájením se vrací kurzovné v plné výši uchazečům, kteří již mají zaplaceno, v jiných případech se kurzovné nevrací.

 

Videokurz

 • Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako plátci za kurz pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Autorem kurzu jsem já sama a správnost informací si můžete ověřit ve zdrojích na které se odkazuji. 
 • Videokurz je podporován operačními systémy iOs, Microsoft Windows, Android a MacOs.
 • V případě jakýkoliv technických závad ve videokurzu mě kontaktujte a já maximálně do 30 dní chybu napravím (takovouhle dobu si vyhrazuji v případě, že by v budoucnu nastala nějaká "obří" chyba, což neočekávám, ale padá i Facebook že jo :(
 • e-mailem zaslání linku elektronicky k videokurzu

...

Ochrana osobních údajů

* Jakožto poskytovatel se zavazuji, že budu shromažďovat a využívat osobní údaje poskytnuté uchazeči pouze k interním potřebám a nebude je předávat třetím osobám.


Objednávka a platba kurzu

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) Kristýny Spáčilové, se sídlem Počernická 66, IČO08042128, e-mail: kristyna.spacilova@gmail.com, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách recky-jazyk.cz.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

Práva z vadného plnění u Zboží


Zaručuji, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad,
zejména pak, že Zboží:
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,
interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo
instalaci;
d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a
bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně
očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním
řetězci, zejména reklamou nebo označením;
f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které
můžete rozumně očekávat; a
g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před
uzavřením smlouvy.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními
předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1 ,
můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním
e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese
Jateční 45, Praha 7, 170 00. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který
tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit,
přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu
s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
b) na odstranění vady opravou Zboží,
ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem
nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží
mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

Jsem oprávněna odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s
ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

Dále máte právo na:
a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo
b) odstoupení od Smlouvy,
jestliže:
a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době
nebo bez značných obtíží pro Vás.

 

Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží
opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;

b) co je obsahem reklamace;
c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme
Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne,
můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů.
Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že
došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na
toto vrácení však hradíme My.

V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté,
co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u
spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

Odstoupení od smlouvy při koupi zboží

  1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Mnou a Vámi od jeho počátku, může
   dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve
   kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte
   v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve
   lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho
   převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání
   několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a
   v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a
   opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
  3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo
   dopisu na Mých adresy uvedené u Mých identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také
   vzorový formulář poskytovaný z Mojí strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
   8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy
   plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
   8.5. Lhůta k odstoupení dle odstavce číslo 2. Odstoupení od smlouvy  se považuje za zachovanou, pokud Mě v jejím průběhu
   odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
   8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce číslo 2. Odstoupení od smlouvy. Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od
   odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom
   Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu
   dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že poruším uzavřenou Smlouvu, hradím i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše
   Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při
   dodání Zboží nabízeli. 
  4. Ovšem  v případě digitálního obsahu videokurzu, vězte, že jakmile je vám digitální obsah zpřístupněn, právo na odstoupení ztrácíte. Důležité je, že tímto Vás informuji o této skutečnosti. Tato skutečnost je i v popisu produktu zmíněná, abyste tuto skutečnost znali ještě před potvrzením závazné objednávky. Pokud digitální produkt chcete obdržet do 14 dní, musíte souhlasit s tím, že jakmile se přihlásíte mnou poskytnutého do digitálního obsahu, právo na odstoupení ztrácíte.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy v případě fyzického zboží Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na
   účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude
   vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám
   prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
  6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží,
   které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s
   povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali
   v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu
   nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
  7. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují
   objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody
   spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím výše zmíněné doby .
  8. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace.
   V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni
   od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

   Řešení sporů se spotřebiteli


 Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1
písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy kristyna.spacilova@gmail.com.
Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím,
který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).


Závěrečná ustanovení

Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo
území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé,
nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

 

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou.  Moje e-mailová
adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. Budu doručovat korespondenci na Vaši e-
mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. Jsem však oprávněna změnit a
doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které
budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že
máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové
Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo
možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně.
Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny.
Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na
pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na
další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí
2 měsíce.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, provozní
poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku
nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mám Já i
Vy právo od Smlouvy odstoupit.


Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

 


Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Mě, ale není Vám přístupná. Vždy
však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy
mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Mojí součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a
Podmínky uložit.

 Tyto Podmínky nabývají účinnosti 20.1.2023